Generelle byggeplassregler

GENERELLE BYGGEPLASSREGLER:

Adgang: Vi krever at alle som utfører arbeid på plassen skal ha gjennomgått SHA-planen og signert sikkerhetserklæring før arbeidet starter.

Sikkerhetserklæring kan signeres hos hovedbedrift. Ingen vil få adgang til byggeplassen uten gyldig HMS-kort i henhold til forskrift om ID-kort på bygge og anleggsplasser.


Personlig verneutstyr: Alle som ferdes på en byggeplass er selv ansvarlige for å gjøre seg kjent med kravene om bruk av verneutstyr.

Det skal benyttes riktig verneutstyr til de enkelte arbeidsoperasjoner.

Byggeplassen har påbud om hjelm og vernesko. Personell som påtreffes uten dette vil få muntlig advarsel, deretter skriftlig advarsel og til slutt bortvisning fra byggeplassen.

I tillegg skal følgende utstyr benyttes:

Hørselvern brukes dersom arbeidet støyer eller man er i nærheten av støykilder.

Hørselvern med radio, eller bruk av ørepropper med radio/musikk er ikke tillat.

Øyevern brukes når det er fare for å få noe i øynene. Det kan for eksempel være støv, metallsprut og lignende.

Åndedrettsvern skal benyttes for å beskytte luftveiene. Riktig utstyr velges ut i fra behov. Det finnes også ulike typer vernemasker med støv- og gassfilter, samt pressluftapparater.

Hånd- og armbeskyttelse. Vanlige arbeidshansker benyttes ved de fleste typer arbeid, som håndtering av verktøy, grove materialer og armeringsstål. Gummi- eller plastbelagte hansker benyttes ved f.eks. håndtering av kjemikalier, epoxy, syrer, oljer, betong, osv.


Varsling av HMS-avvik: Alle som ferdes på en byggeplass er selv ansvarlige for å gjøre seg kjent med rutinene for varsling av ulykker og førstehjelp.

Varslingsplan og annen info finner du på den elektroniske HMS-tavla.

Gjør deg kjent med hvor førstehjelpsutstyr, brannslokkere og rømningsveier er lokalisert.

Dersom du registrerer en ulykke, nestenulykke eller ser et farlig forhold, er du pliktig å varsle dette samt gjøre nødvendige strakstiltak som er mulig.

Varsling kan gjøres til anleggsleder skriftlig eller muntlig, bl.a ved å benytte APP MannskapsREG.


Orden og ryddighet: Det er krav om at byggeplassen skal være ren og ryddig.

Ren og ryddig byggeplass innebærer at:

Alle er ansvarlige for å holde det ryddig med hensyn til egne arbeider til enhver tid.

Det skal som et minimum gjennomføres rydding på slutten av hver arbeidsdag.

Alle plikter å bidra til at spiserom og toaletter rene og ryddige. Dersom renhold hindres på grunn av manglende rydding, vil ekstrakostnader belastes ansvarlig entreprenør.

Port og adkomstvei utenifra skal alltid holdes lukket for uvedkomne.


SJA: Ved risikofylte arbeidsoperasjoner det ikke finnes rutiner for skal det alltid utarbeides en sikker jobbanalyse. Alle deltakere skal involveres i denne.


Stoffkartotek: HMS tavla har link til database som inneholder stoffkartotek med sikkerhetsdatablad over alle kjemikalier. Gjør deg kjent med hvordan dette fungerer.

Dersom du medbringer kjemikalier til byggeplassen plikter du å ha med sikkerhetsdatablad og gi til ansvarlig anleggsleder slik at dette blir satt inn i stoffkartoteket.

Industriveien 18, 1481 HAGAN - Tlf: 982 99 450 - Epost: post@huslid.no