Miljøplaner

Miljøplaner

     MOP, MTA, etc.

Med bakgrunn fra miljøsanering, grunnarbeid og miljøkartlegging kjenner vi mange av miljøaspektene rundt et bygg og anleggsprosjekt.

 

Størrelse, omfang og lokasjon vil avgjøre hvilke krav som stilles til miljøplaner og oppfølging av ytre miljø.

Typisk er det krav til Miljøoppfølgingsplan (MOP) eller Miljø-, Transport-, og Anleggsplan (MTA-plan).

 

Huslid Consult ønsker å være en løsningsorientert partner for byggherrer og utviklere i planlegging og tiltak for å ivareta ytre miljø i bygg og anleggsprosjekt.

Huslid Consult tilbyr.......


...mijøplaner for bygg- og anleggsprosjekter.

Dette er ofte beskrevet i rammebetingelser eller reguleringsplaner.


Typiske miljøplaner er:

 • Miljøoppfølgingsplan (MOP)
 • Miljø-, Transport-, og Anleggsplan (MTA-plan). I slike planer vil vi gjennomføre en kartlegging og risikoanalyse av miljøkonsekvenser for tiltaket.


Typiske forhold som kartlegges er:

 • Naturmiljø og biologisk mangfold
 • Vannmiljø
 • Friluftsliv, herunder barn og unges interesser
 • Kulturminner og kulturmiljø
 • Landskap/Landbruk
 • Klima- og energihensyn
 • Støy og støv
 • Trafikk og transport
 • Utslipp til luft, vann og grunn
 • Massehåndtering
 • Avfall og gjenvinning
 • Generelle miljøkrav til entreprenør

Kontakt oss for en hyggelig prat!