Miljøplaner

MILJØPLANER

(MOP, MTA, etc.)

Bilde: Kartlegging for Miljøoppfølgingsplan ved Sandvikselven i Bærum.

Med bakgrunn fra miljøsanering, grunnarbeid og miljøkartlegging kjenner vi mange av miljøaspektene rundt et bygg og anleggsprosjekt.

 

Størrelse, omfang og lokasjon vil avgjøre hvilke krav som stilles til miljøplaner og oppfølging av ytre miljø.

Typisk er det krav til Miljøoppfølgingsplan (MOP) eller Miljø-, Transport-, og Anleggsplan (MTA-plan).

 

Huslid Consult ønsker å være en løsningsorientert partner for byggherrer og utviklere i planlegging og tiltak for å ivareta ytre miljø i bygg og anleggsprosjekt.

 

TILTAKSPLAN

GRUNN

MILJØKARTLEGGING

BYGG / ANLEGG

HMS- OG KVALITET- og

BYGGELEDELSE

KOSTNADSEFFEKTIVT

TRYGT

Huslid Consult AS tilbyr ....

...mijøplaner for bygg- og anleggsprosjekter.

Dette er ofte beskrevet i rammebetingelser eller reguleringsplaner.

 

Typiske miljøplaner er:

 • Miljøoppfølgingsplan (MOP)
 • Miljø-, Transport-, og Anleggsplan (MTA-plan)

I slike planer vil vi gjennomføre en kartlegging og risikoanalyse av mijøkonsekvenser for tiltaket.

Typiske forhold som kartlegges er:

 • Naturmiljø og biologisk mangfold
 • Vannmiljø
 • Friluftsliv, herunder barn og unges interesser
 • Kulturminner og kulturmiljø
 • Landskap/Landbruk
 • Klima- og energihensyn
 • Støy og støv
 • Trafikk og transport
 • Utslipp til luft, vann og grunn
 • Massehåndtering
 • Avfall og gjenvinning
 • Generelle miljøkrav til entreprenør

 

Vi tilbyr vanligvis på slike oppdrag på regning etter medgått tid.

Industriveien 18, 1481 HAGAN - Tlf: 982 99 450 - Epost: post@huslid.no