Tiltaksplan Grunn

TILTAKSPLAN

GRUNN

Bilde: Jordprøver til analyse.

Huslid Consult AS har bakgrunn fra entreprenørvirksomhet innen graving og grunnarbeid siden 1998.

 

Å forstå metodikk for graving, lagring, transport og deponi av masserer er viktig for å kunne ivareta ytre miljø iht lovkrav.

 

I samspill med grunn-entreprenører og byggherrer/tiltakshaver skal Huslid Consult AS finne den beste løsningen for grunnarbeid og massehåndtering iht rammevilkårene.

MILJØKARTLEGGING

BYGG / ANLEGG

MILJØPLANER

(MOP, MTA, etc.)

HMS- OG KVALITET- og

BYGGELEDELSE

KOSTNADSEFFEKTIVT

TRYGT

Huslid Consult AS tilbyr en komplett løsning....

...for miljøtekniske grunnundersøkelser og tiltaksplan for grunn.

Dette er lovpålagt iht TEK17 og Forurensningsforskriften når det er grunnlag for mistanke om forurenset grunn.

Rammebetingelser vil ofte stille krav til tiltaksplan.

 

Typiske mistanke om forurensning gjelder ved:

 • Graving i sentrumsnære områder (krav innen for Ring-3 i Oslo)
 • Graving i områder med mulig forekomst av alunskifer. (eget kart)
 • Graving nær eksisterende eller tidligere industri.
 • Graving i områder som tidligere har blitt benyttet til fylling.

 

Vi tilbyr følgende:

Befaring/kartlegging av tiltaket, med et nødvendig antall jordprøver i aktuelle gravenivåer og arealer.

Tiltaksplan for grunn som inneholder:

 • Lab.-analyser og kategorisering av masser iht gjeldende tilstandsklasser.
 • Visuell kontroll.
 • Veiledning for overvannshåndtering
 • Veiledning for graving, lagring, transport og deponi av masser.
 • Vurdering av gjenbruk/omdisponering av masser.
 • Bilder og kart med anvisning av funn og konsentrasjoner.

 

Vi bistår også med:

 • Forslag/løsning til godkjente mottak av masser.
 • Dokumentasjon av deponerte masser.

Prisen vil variere utfra størrelse og omfang på prosjektet, men vi tilbyr vanligvis fastpris på slike oppdrag.

Industriveien 18, 1481 HAGAN - Tlf: 982 99 450 - Epost: post@huslid.no